Regulamin sklepu frig.pl

Ostatnia aktualizacja 01.11.2021 r.

§1 Definicje
Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu Internetowego Frig.pl nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:
1.Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Frig.pl
2.Sklep – sklep internetowy Frig.pl znajdujący się pod adresem internetowym: https:// frig.pl prowadzony przez Sprzedawcę
3.Sprzedawca – Frig – Tomasz Grabowski ul. Tadeusza Kościuszki 171A/6, 40-524 Katowice, NIP 6452493903, REGON 386497659, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48518433118.
4.Produkt(y) –rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.
5.Kupujący – osoba:
a) zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu
b) składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu
c) składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu
6.Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
7.Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i zawodowej
8.Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego lub Użytkownika oferta zakupu Produktu (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego)
9.Ustawa– Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz. U z 2017 r. poz. 683) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)

§2 Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin obejmuje swym zakresem i jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
4. Kupującym może być wyłącznie:
a) Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) Osoba prawna,
c) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
5. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Polski.

§3 Procedura składania Zamówień
1. Kupujący wybiera Produkt, który zamierza zamówić w serwisie Sklepu pod adresem frig.pl, poprzez przycisk „dodaj do koszyka” otwierający formularz „Podsumowanie”.
2. W formularzu „Podsumowanie”, Kupujący dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia należnych płatności a także uzupełnia swoje dane adresowe oraz wybiera metodę płatności oraz sposób dostawy (o ile możliwe są różne opcje płatności lub dostawy dla danego zamówienia) a także akceptuje Regulamin po zapoznaniu się z nim.
3. Następnie Kupujący składa Zamówienie przy pomocy przycisku „zrealizuj zamówienie”, na potwierdzenie czego wyświetla się informacja wskazująca, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia.
4. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu zapłaty, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy złożonej przez Kupującego) wraz z potwierdzeniem ceny.

§4 Warunki realizacji Zamówienia
1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca informuje Kupującego, że celem korzystania ze Sklepu musi on posiadać:
a) aktywne konto poczty email
b) następujące przeglądarki Internetowe: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5
4. Sprzedawca oświadcza, że nie stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, gdyż taki nie funkcjonuje oficjalnie w jego branży. Sprzedawca wszystkie czynności podejmuje z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
5. Kupujący, ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący sposób:
a) potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail
b) niniejszy regulaminu w wersji pdf, który zostanie także wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 4,
c) formularz odstąpienia od umowy do wypenienia pod adresem https://frig.pl/zwrot/ oraz w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1, który zostanie także wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 4.

§5 Terminy realizacji Zamówienia
1. Sprzedawca oświadcza, że czas realizacji Zamówienia wynosi standardowo 1-2 dni roboczych, a termin realizacji jest wskazany podczas składania Zamówienia.
2. Realizacja Zamówienia następuje nie później niż w ciągu 2-5 dni od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

§6 Sposób płatności
1. Za zamówione Produkty można zapłacić wyłącznie z góry, wybierając odpowiednią formę płatności:
a) Płatność BLIK, szybki przelew PayU, Karta płatnicza PayU przeprowadzane są za pośrednictwem firmy
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza,
nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem
IP1/2012.
b) Płatność można także realizować transferem pieniężnym na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy po
otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia, które zostanie wysłane na adres email podany w
zamówieniu. Termin płatności wynosi 72 godziny od momentu złożenia zamówienia.
W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie zamówienie zostaje anulowane, a umowa uznana za
nieważną.

§7 Promocje
Sprzedawca na podstawie odrębnych Regulaminów jest uprawniony wprowadzać okresowe akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego asortymencie. Akcje promocyjne nie łączą się, chyba, że Sprzedawca wskazał inaczej w promocji.

§8 Dostawa
1. Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem InPost – koszt dostawy jest wskazany podczas składania Zamówienia przez Kupującego i wynika z cenników podmiotów świadczących te usługi, a Sprzedawca nie obciąża Kupującego dodatkowymi opłatami z tego tytułu.
2. Koszt dostawy oraz ewentualne inne składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu przed złożeniem przez niego Zamówienia.

§9 Zwrot Produktów
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:
– Adresat: Frig – Tomasz Grabowski 41-923 Bytom, ul. Stolarzowicka 38
– Ja (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów)
– Data zakupu:
– Imię i nazwisko konsumenta:
– Adres konsumenta:
– Podpis konsumenta:
– Data:
3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem: https://frig.pl/zwrot/ lub w innej formie zgodnej z Ustawą.
5. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
6. Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przesyłki zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.
10. Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

§10 Reklamacje – postanowienia ogólne
1. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej reklamacji.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §10 Regulaminu.

§11 Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących Konsumentami na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych za wady fizyczne i prawne Produktów.
2. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Kupujących niebędących Konsumentami.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 5.
7. W terminach określonych w ust.5 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
8. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
9. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

§12 Regulaminu sklepu internetowego
1. Frig – Tomasz Grabowski ul. Tadeusza Kościuszki 171A/6, 40-524 Katowice, NIP 6452493903, REGON 386497659
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu: rejestracji, złożenia zamówienia, reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, obsługi zapytania, w celach analitycznych, statystycznych, jak również w celu uzyskania opinii na temat poziomu satysfakcji z dokonanej transakcji, prowadzenia profilu w mediach społecznościowych.
3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji poszczególnych celów.
4. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kupującego znajdują się w Polityce Prywatności.

§13 Zastrzeżenia prawne
1. Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając danych nieprawdziwych lub bezprawnych.
2. Sprzedawca, mając na względzie interes Kupującego, informuje, że korzystanie z usług drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem narażenia Kupującego na działanie podmiotów trzecich, które poprzez bezprawne działania – zwłaszcza wirusy komputerowe – mogą próbować uzyskać w ten sposób bezprawną korzyść. W tym celu zaleca się: korzystanie ze specjalistycznych programów komputerowych chroniących przed bezprawnymi atakami osób nieuprawnionych, oraz systematyczne aktualizowania bazy danych tych programów.

§14 Postanowienia końcowe
1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem https://frig.pl/regulamin, Sprzedawca umożliwia jego pobranie w formacie PDF.
2. Konsument posiada zwłaszcza następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
3. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020r.
6. Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Kupujących pod wskazany przez nich adres email, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Kupujących Zamówieniami, przez wejściem w życie zmian w Regulaminie.